ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่       280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299       Email : tecno.phrae@gmail.com


งบทดลองงวดที่ 1 ปี 2566 เดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดประกอบบัญชี 2565 เดือน กันยายน 2565
งบทดลองงวดที่ 12 ปี 2565 เดือน กันยายน 2565
งบทดลองงวดที่ 11 ปี 2565 เดือน สิงหาคม 2565
งบทดลองงวดที่ 10 ปี 2565 เดือน กรกฎาคม 2565
งบทดลองงวดที่ 9 ปี 2565 เดือน มิถุนายน 2565
งบทดลองงวดที่ 8 ปี 2565 เดือน พฤษภาคม 2565
งบทดลองงวดที่ 7 ปี 2565 เดือน เมษายน 2565

งบทดลองงวดที่ 6 ปี 2565 เดือน มีนาคม 2565
งบทดลองงวดที่ 5 ปี 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองงวดที่ 4 ปี 2565 เดือน มกราคม 2565
งบทดลองงวดที่ 3 ปี 2565 เดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองงวดที่ 2 ปี 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564

งบทดลองงวดที่ 1 ปี 2565 เดือน ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน กันยายน 2564
งบทดลองงวดที่ 12 ปี 2564 เดือน กันยายน 2564

งบทดลองงวดที่ 11 ปี 2564 เดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองงวดที่ 10 ปี 2564 เดือน กรกฎาคม 2564
งบทดลองงวดที่ 9 ปี 2564 เดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองงวดที่ 8 ปี 2564 เดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองงวดที่ 7 ปี 2564 เดือน เมษายน 2564
งบทดลองงวดที่ 6 ปี 2564 เดือน มีนาคม 2564
งบทดลองงวดที่ 5 ปี 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองงวดที่ 4 ปี 2564 เดือน มกราคม 2564
งบทดลองงวดที่ 3 ปี 2564 เดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองงวดที่ 2 ปี 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองงวดที่ 1 ปี 2564 เดือน ตุลาคม 2563


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน กันยายน 2563
งบทดลองงวดที่ 12 ปี 2563 เดือน กันยายน 2563
งบทดลองงวดที่ 11 ปี 2563 เดือน สิงหาคม 2563
งบทดลองงวดที่ 10 ปี 2563 เดือน กรกฎาคม 2563
งบทดลองงวดที่ 9 ปี 2563 เดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองงวดที่ 8 ปี 2563 เดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองงวดที่ 7 ปี 2563 เดือน เมษายน 2563
งบทดลองงวดที่ 6 ปี 2563 เดือน มีนาคม 2563
งบทดลองงวดที่ 5 ปี 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองงวดที่ 4 ปี 2563 เดือน มกราคม 2563
งบทดลองงวดที่ 3 ปี 2563 เดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองงวดที่ 2 ปี 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองงวดที่ 1 ปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562

 


งบทดลองประจำปี 2562 งวดที่ 1-16

งบทดลองงวดที่ 12 ปี 2562 เดือน กันยายน 2562
งบทดลองงวดที่ 11 ปี 2562 เดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองงวดที่ 10 ปี 2562 เดือน กรกฎาคม 2562
งบทดลองงวดที่ 9 ปี 2562 เดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองงวดที่ 8 ปี 2562 เดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองงวดที่ 7 ปี 2562 เดือน เมษายน 2562
งบทดลองงวดที่ 6 ปี 2562 เดือน มีนาคม 2562
งบทดลองงวดที่ 5 ปี 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองงวดที่ 4 ปี 2562 เดือน มกราคม 2562
งบทดลองงวดที่ 3 ปี 2562 เดือน ธันวาคม 2561
งบทดลองงวดที่ 2 ปี 2562 เดือน พฤศจิกายน 2561
งบทดลองงวดที่ 1 ปี 2562 เดือน ตุลาคม 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รายละเอียดประกอบบัญชีเดือนกันยายน 2561

งบทดลอง งวดที่ 12 ปี 2561เดือน กันยายน 2561
งบทดลองงวดที่ 11 ปี 2561 เดือน สิงหาคม 2561
งบทดลองงวดที่ 10 ปี 2561 เดือน กรกฎาคม 2561
งบทดลองงวดที่ 9 ปี 2561 เดือน มิถุนายน 2561
งบทดลองงวดที่ 8 ปี 2561 เดือน พฤษภาคม 2561
งบทดลองงวดที่ 7 ปี 2561 เดือน เมษายน 2561
งบทดลองงวดที่ 6 ปี 2561 เดือน มีนาคม 2561
งบทดลองงวดที่ 5 ปี 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
งบทดลองงวดที่ 4 ปี 2561 เดือน มกราคม 2561
งบทดลองงวดที่ 3 ปี 2561 เดือน ธันวาคม 2560

งบทดลองงวดที่ 2 ปี 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560
งบทดลองงวดที่ 1 ปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560

   


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่       280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299       Email : tecno.phrae@gmail.com